Ochrana soukromí

Podmínky užití a ochrana osobních údajů

Tato část webových stránek obsahuje podmínky užití, které se vztahují na každého uživatele internetu, který tyto webové stránky navštíví, otevře, prohlíží, zobrazuje nebo k nim, resp. k jejich obsahu jinak přistupuje (dále jen „přístup“). Při jakémkoliv přístupu na tyto webové stránky se zavazujete tyto podmínky užití bez výjimky dodržet. Protože se podmínky užití webových stránek mohou kdykoliv měnit bez předchozího oznámení, doporučujeme Vám, abyste je pravidelně kontrolovali.
Váš přístup na stránky www.octenisept.org (dále jen „Stránky“) se řídí následujícími podmínkami a pravidly. Svým přístupem na Stránky potvrzujete, že budete níže uvedené podmínky a pravidla bez výjimky dodržovat a řídit se jimi.

1. Duševní vlastnictví
Stránky vlastní a provozuje společnost Schulke CZ, s.r.o., IČ 243 01 779, se sídlem Bohumín, Lidická 445, 735 81, součást skupiny Schülke&Mayr, GmbH, (dále jen "společnost Schulke CZ").

Veškeré informace zobrazené, přístupné nebo uváděné na Stránkách, včetně materiálů, dokumentů, souborů, návrhů, grafiky, technických nákresů, vybavení, kódů a vzhledu a uspořádání Stránek (dále jen „Materiály“) jsou ve vlastnictví společnosti Schulke CZ a jsou chráněny podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle dalších předpisů na ochranu duševního vlastnictví. Jakékoli užití Materiálů je možné pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Schulke CZ a musí obsahovat následující doložku „Copyright © Schulke CZ 2018. Všechna práva vyhrazena“.

Veškerá práva k Materiálům jsou vyhrazena, pokud není v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak. Všechny názvy produktů uváděné na stránkách www.octenisept.org jsou řádně registrovanými ochrannými známkami společnosti Schülke&Mayr GmbH. Ochranné známky, obchodní názvy, loga, názvy produktů a další označení uváděná na Stránkách jsou chráněna na národní i mezinárodní úrovni. Jakékoli jejich užití bez předchozího písemného souhlasu společnosti Schülke&Mayr GmbH je zakázáno.

2. Povaha informací

Je možné, že na Stránkách budou uveřejněny odborné komentáře týkající se obsahu Stránek či výňatky z článků v médiích. Tyto informace představují výhradně názor autorů, který se nemusí shodovat s názorem společnosti Schulke CZ. Citovaní odborníci nejsou zaměstnanci společnosti Schulke CZ a za zveřejnění svých názorů nedostávají od společnosti Schulke CZ žádnou odměnu. Společnost Schulke CZ také neodpovídá za přesnost ani úplnost informací v podobných materiálech. Odborné komentáře a články vyjadřují osobní názor autora a za žádných okolností je nelze ztotožňovat s názorem či stanoviskem společnosti Schulke CZ, která za jejich obsah nenese žádnou odpovědnost.

Stránky dále obsahují informace týkající se zdraví, kondice a zdravotní péče. Stránky mají pouze informativní účel a v žádném případě nenahrazují diagnózu nebo léčení lékařem ani radu lékárníka. Informace obsažené na Stránkách nejsou nabídkou stanovení diagnózy nemoci nebo fyzické poruchy ani nabídkou léčby na dálku a nenabádají k následné koupy, nebo předepsání jakéhokoli humánního léčivého přípravku , či zdravotnického prosředku prezentovaného na Stránkách. Vždy je třeba poradit se s lékařem či lékárníkem a pečlivě pročíst příbalové informace humánního léčivého přípravku a zdravotnického prostředku.
Informace na těchto Stránkách neslouží k přesvědčování ani motivaci k využití léčiv nebo předepsání zdravotnických prostředků nebo ke klinickým testům produktů společnosti Schulke CZ, ani není jejich cílem ovlivnit přímo nebo nepřímo jakékoli rozhodnutí týkající se společnosti Schulke CZ či jejich výrobků.

3. Odkazy na jiné stránky

Společnost Schulke CZ nenese odpovědnost za stránky jakékoli třetí osoby, na něž se lze dostat prostřednictvím odkazů na Stránkách. Společnost Schulke CZ nemá možnost kontrolovat obsah stránek třetích osob nezávislých na společnosti Schulke CZ a ani tak nečiní, proto za obsah těchto stránek nenese žádnou odpovědnost. Existence odkazu na jiné stránky neznamená, že společnost Schulke CZ s obsahem těchto stránek nebo s jejich využitím souhlasí.
Uživatel Stránek musí přijmout nezbytná opatření k tomu, aby Stránky, ani zařízení, které používá k přístupu na Stránky, nebyly napadeny např. virem, trojským koněm či jiným škodlivým softwarem.

Stránky třetích osob mohou obsahovat odkazy vedoucí na Stránky. Žádný podobný odkaz nesmí být zveřejněn bez předchozího výslovného souhlasu společnosti Schulke CZ. Společnost Schulke CZ v žádném případě nenese odpovědnost za nedostupnost těchto stránek třetích osob a zároveň nekontroluje, neschvaluje ani neodpovídá za obsah, reklamu, produkty a další materiály dostupné prostřednictvím stránek třetích osob.

4. Osobní údaje a další informace

4.1 SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem Vašich osobních údajů je společnost Schulke CZ, s.r.o., se sídlem: Lidická 445, 735 81 Bohumín, IČO: 243 01 779,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,  spisová značka C 61667 (dále jen „Schulke CZ“). V případě jakýkoliv dotazů nebo požadavků ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na adrese: Schulke CZ, s.r.o., Lidická 445, 735 81 Bohumín nebo na e-mailové adrese:schulkecz@schuelke.com

4.2 SPOLEČNOST Schulke CZ NESDĚLÍ ŽÁDNÉ TŘETÍ OSOBĚ OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ JÍ POSKYTNETE ELEKTRONICKOU POŠTOU. TYTO ÚDAJE BUDOU POUŽITY VÝHRADNĚ K TOMU, ABYCHOM VÁM MOHLI CO NEJEFEKTIVNĚJI ODPOVĚDĚT.
Společnost Schulke CZ zpracovává pouze ty osobní údaje uživatelů, které jí uživatelé sami poskytnou, a pouze k těm účelům, ke kterým jí budou poskytnuty. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu zpracování, který je dán otázkou nebo problémem, se kterými se uživatel obrátí na společnost Schulke CZ. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

4.3 PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ
Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pouze, pokud je dán některý z následujících právních základů:

4.4 PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Jako subjekt údajů máte v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) následující práva:

právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz ("právo být zapomenut") nebo omezení zpracování a na přenositelnost osobních údajů.
Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy na ochranu soukromého a osobního života, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů u správce osobních údajů prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. V případě, že Správce následně neprokáže oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů, nebudou Vaše osobní údaje dále zpracovány. Dále máte právo obrátit se stížností nebo podnětem ohledně zpracování osobních údajů přímo k Úřadu na ochranu osobních údajů ( www.uoou.cz).

4.5 VYUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES A DALŠÍCH TECHNOLOGIÍ
Kromě údajů, které pošlete společnosti Schulke CZ, společnost Schulke CZ sbírá informace z tzv. "Cookies". Do Vašeho zařízení jsou ukládány a následně čteny malé soubory písmen a čísel, tzv. „Cookies“. Tyto "Cookies" mohou obsahovat informace o (i) webových stránkách propojených s touto stránkou, (ii) stránkách třetích stran, které navštívíte po této stránce, (iii) Vaši IP adresu a (iv) délku času stráveného na této stránce. Tyto informace společnost Schulke CZ nepoužívá za účelem Vaší identifikace, ale za účelem statistiky, diagnostikování problémů souvisejících se stránkou nebo serverem. Používání Cookies můžete znemožnit v nastavení Vašeho webového prohlížeče. Pokud tak ovšem učiníte, může tím být dotčeno úplné fungování prohlížené webové stránky v celém jejím rozsahu.

4.6 STRÁNKY NEJSOU URČENY K ZÍSKÁVÁNÍ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ OD UŽIVATELŮ.
V důsledku této skutečnosti nebudou žádné informace (ve formě dokumentů, dat, grafiky, otázek, návrhů apod.), které na Stránkách uveřejníte, považovány za důvěrné, s výjimkou výše zmíněných osobních údajů. Neposkytujte proto prostřednictvím Stránek žádné osobní údaje jiných osob ani informace, které jsou důvěrné nebo které tvoří obchodní tajemství.

Poskytnutím informací opravňujete společnost Schulke CZ k tomu, aby s těmito informacemi nakládala, reprodukovala je, upravovala nebo předávala dál, vždy však pouze za účelem vyřízení Vaší žádosti.

5. Omezení odpovědnosti
Společnost Schulke CZ se podle svých nejlepších schopností snaží o úplnost a přesnost informací na Stránkách, jejichž obsah ovšem může měnit kdykoli bez předchozího oznámení. Společnost Schulke CZ nicméně nemůže plně garantovat přesnost, určitost, aktuálnost či úplnost informací na Stránkách. Společnost Schulke CZ nenese odpovědnost za následující jevy:

Materiály na Stránkách jsou poskytovány, jak stojí a leží. Společnost Schulke CZ neodpovídá za jejich vhodnost či způsobilost jejich užití k určitému účelu.

6. Dostupnost Stránek
Jako uživatel berete na vědomí, že (i) je technicky nemožné, aby Stránky fungovaly bezvadně, a společnost Schulke CZ nenese za vady fungování Stránek žádnou odpovědnost, (ii) technické chyby mohou vést k dočasné nedostupnosti Stránek, a (iii) fungování Stránek může být negativně ovlivněno okolnostmi mimo působnost společnosti Schulke CZ, např. stavem telekomunikačních linek mezi společností Schulke CZ a uživatelem nebo stavem jiných systémů nebo sítí.
Společnost Schulke CZ a/nebo dodavatelé společnosti Schulke CZ mohou kdykoli dočasně nebo trvale modifikovat nebo přerušit fungování Stránek nebo jejich části kvůli údržbě, vylepšení nebo změnám Stránek, aniž by tím společnosti Schulke CZ vznikla jakákoliv odpovědnost.

7. Informace o produktech
Informace zveřejněné na Stránkách mohou obsahovat přímé nebo nepřímé odkazy na produkty, programy a služby společností ze Skupiny Schülke&Mayr, GmbH, které nejsou nabízené nebo dostupné v některých zemích či oblastech, nebo jsou nabízené pod jinými ochrannými známkami, a jejichž použití se může řídit odlišnými právními předpisy. Tyto informace nesvědčí o záměru společnosti Schulke CZ prodávat či poskytovat tyto produkty, programy či služby v dané zemi. Pro informace o produktech, programech či službách v dané zemi se laskavě obraťte na společnost Schulke CZ nebo na obchodního partnera Schulke CZ.

8. Rozhodné právo a jurisdikce
Tyto Stránky a jejich obsah se řídí českým právem. O případných sporech budou rozhodovat české soudy.

9. Právní ustanovení
9.1 ODPOVĚDNÝ REDAKTOR STRÁNEK:
Schulke CZ, s.r.o., Lidická 445, 735 81 Bohumín Česká republika

9.2 VYDAVATEL A EDITOR:
Schulke CZ, s.r.o., Lidická 445, 735 81 Bohumín Česká republika

9.3 HOSTING:
Webové aplikace s.r.o., Ostravská 94/57, 748 01 Hlučín, Tel.: +420 777 759 140

10. Poděkování
OCHRANNÉ ZNÁMKY
FOTOGRAFIE:
Schülke&Mayr, GmbH
Schulke CZ, s.r.o.

 

https://www.traditionrolex.com/13
https://www.traditionrolex.com/13